START  
STRONA GŁÓWNA KOMUNIKATY INWESTYCJE KONTAKT

Lustracja

List Polustracyjny

Na podstawie umowy nr 6 /L/2017 zawartej w dniu 15.03.2017r. pomiędzy Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Toruniu a Spółdzielnią Mieszkaniową "GEOFIZYKA" w Toruniu, w dniach od 10.04.2017r. do 28.04.2017r. została przeprowadzona przez Związek pełna lustracja działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2016r.

Omówienie lustracji z Zarządem Spółdzielni odbyło się w dniu 25 maja 2017r. oraz wyniki lustracji zostały przekazane przez lustratorów na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Przedmiotem lustracji były następujące zagadnienia:
1. Realizacja wniosków z poprzedniej lustracji oraz zaleceń wydanych w badanym okresie przez inne organy kontroli zewnętrznej;
2. Podstawy prawne i zakres działalności;
3. Organizacja wewnętrzna spółdzielni, zatrudnienie i sprawy pracownicze;
4. Działalność organów statutowych spółdzielni;
5. Zagadnienia członkowsko-mieszkaniowe;
6. Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi;
7. Gospodarka remontowa spółdzielni,
8. Gospodarka finansowa spółdzielni;
9. Realizacja ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami.

Spółdzielnia nie posiada jednostek wykonawstwa własnego oraz nie prowadzi gospodarki magazynowej, transportowej, działalności inwestycyjnej i oświatowo-kulturalnej.

Podstawę przeprowadzania badania lustracyjnego stanowiły następujące dokumenty:
1. akta osobowe pracowników Spółdzielni,
2. wypis z rejestru przedsiębiorstwa KRS,
3. statut i regulaminy,
4. dokumenty z Walnego Zgromadzenia,
5. protokólarz Rady Nadzorczej i dokumenty Zarządu,
6. rejestry: członkowski, umów, ksiąg wieczystych,
7. akta członkowskie,
8. książki obiektów budowlanych wraz z dokumentacją techniczną,
9. wypisy z ksiąg wieczystych,
10. plan finansowy Spółdzielni i plan remontów,
11. umowy na usługi komunalne i wykonywane prace remontowe,
12. księgi rachunkowe.

Do badań lustracyjnych przyjęto metodę losową.

Ustalenia lustracji oparte są na stwierdzonych faktach i wynikają z przedłożonych lustratorom dokumentów oraz wyjaśnień złożonych przez pracowników Spółdzielni.

Spółdzielnię reprezentowali i wyjaśnień udzielali:
• pan Marian Jędrzejewski - Prezes Zarządu
• pani Hanna Linda - Kostyło - Główny Księgowy
• pan Wiesław Grabowski - Kierownik Techniczny
W okresie 22.04.2014 - 14.05.2014 roku Spółdzielnia poddała się badaniu lustracyjnemu, które zostało przeprowadzone przez Lustratorów Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Toruniu. Wnioski polustracyjne zawarte w liście polustracyjnym nr 189/2014 z dnia 23.06.2014r. zostały przyjęte przez Radę Nadzorczą i omówione na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2014r.
Wszystkie zalecenia polustracyjne zostały wykonane.

Na tle ustaleń zawartych w protokole lustracji oraz oceny niniejszego pisma, proponuje się następujące zalecenia polustracyjne:
1. pkt. 2 § 21 Statutu Spółdzielni zgodnie z art. 12 pkt 12 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r., nr 4 z póź. zm.) który stanowi… „ Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiera umowę, o której mowa w ust. 1 w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną…”
2. pkt. 8 § 31 Statutu Spółdzielni zgodnie z art. 4 pkt. 7 i 71 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r., nr 4 z póź. zm.), który stanowi „O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby… co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego…”
3. zasady (polityki) rachunkowości w SM GEOFIZYKA.

Ocena całokształtu działalności Spółdzielni pod względem:
1. legalności - Spółdzielnia działała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zarówno powszechnie obowiązującego jak i wewnętrznego,
2. gospodarności - Zarząd wykazał się celowym i oszczędnym dysponowaniem środkami na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni oraz wykazania należytej dbałości o własne zabezpieczenie majątku,
3. rzetelności - Spółdzielnia dokumentowała wszystkie czynności i zdarzenia gospodarcze zgodnie z stanem faktycznym,
4. przestrzegania przez Spółdzielnię prowadzenia przez nią działalności w interesie ogółu członków - zasada ta jest w pełni przestrzegana przez Spółdzielnię.

Przedstawiając powyższe, Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Toruniu, informuje iż zgodnie z art. 93 § 4 znowelizowanego Prawa Spółdzielczego niniejsze pismo powinno być przedstawione przez Radę Nadzorczą najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Członków.

 

E-Kartoteki
- Logowanie
Akty prawne
     wewnętrzne
     o charakterze ogólnym

- Statut
- Regulaminy
Organy Spółdzielni
- Walne Zgromadzenie
- Rada Nadzorcza
- Zarząd
Sprawozdanie
     finansowe
Lustracja
Zasoby Spółdzielni
Obowiązujące stawki
     opłat
Dodatki mieszkaniowe
Obsługa eksploata-
     cyjna budynków
Telefony alarmowe