START  
STRONA GŁÓWNA KOMUNIKATY INWESTYCJE KONTAKT

Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71 poz.734 z 2002 r. nr 216 poz. 1826 z 2003 r. Dz. U. nr 240 poz. 2460 z 2004 r.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. nr 156 poz. 1817 ze zmianą Dz. U. nr 131 poz. 1094 z 2005 r.) przekazujemy informację o uprawnieniach do dodatków mieszkaniowych.
 1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podst. tylko jednego z wymienionych tytułów.
 2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o których mowa w pkt 1, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza w 2005 r. 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
 3. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenia chorobowe określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Dochody te powinny być udokumentowane stosownymi decyzjami (ZUS), zaświadczeniami (zakład pracy).
 4. Normatywna powierzchnia lokalu mieszkalnego, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać: 45,5 m² dla 1 osoby, 52,00 m² dla 2 osób, 58,50 m² dla 3 osób, 71,50 m² dla 4 osób, 84,50 m² dla 5 osób, 91,00 m² dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię lokalu o 5 m², a dla osoby niepełnosprawnej o 15 m².
 5. Podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego stanowią następujące rodzaje wydatków na mieszkanie:
  • u najemców, podnajemców: czynsz / w wysokości czynszu i innych opłat jakie obowiązują w lokalach należących do zasobu gminy / oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
  • u osób mieszkających w lokalach, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego: opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
  • u właścicieli lokali mieszkalnych: opłaty za energię cieplną i wodę dostarczoną do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów,
  • u osób mieszkających w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność lokali mieszkalnych: opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych,
  • u osób zajmujących lokale bez tytułu prawnego i oczekujących na dostarczenie lokalu zamiennego lub socjalnego: odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz opłaty za energię cieplną, wodę dostarczane do lokalu, odbiór nieczystości stałych i płynnych.
   Do wydatków mieszkaniowych nie wlicza się opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczaną do lokalu mieszkalnego na cele bytowe /art. 6 ust. 4a/.
Łączną kwotę wydatków na mieszkanie potwierdza zarządca domu na wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego za miesiąc w którym składany jest wniosek wraz z pieczątką osoby potwierdzającej wniosek.
 1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego Prezydent Miasta w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy.
Wniosek o dodatek mieszkaniowy na druku urzędowym wraz z deklaracją o dochodach należy składać osobiście w Referacie Dodatków Mieszkaniowych Wydziału Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Torunia przy ul. Moniuszki 11/13 tel. 657-43-72, 657-43-73 gdzie można uzyskać wnioski oraz więcej informacji w sprawie dodatków mieszkaniowych.
 

E-Kartoteki
- Logowanie
Akty prawne
     wewnętrzne
     o charakterze ogólnym

- Statut
- Regulaminy
Organy Spółdzielni
- Walne Zgromadzenie
- Rada Nadzorcza
- Zarząd
Sprawozdanie
     finansowe
Lustracja
Zasoby Spółdzielni
Obowiązujące stawki
     opłat
Dodatki mieszkaniowe
Obsługa eksploata-
     cyjna budynków
Telefony alarmowe